Användarvillkor
Dessa användarvillkor gäller mellan Univid AB (”Oss”, ”Vi”, ”Vår” och ”Våra”) och du som är användare av tjänsten som vi tillhandahåller på plattformen app.univid.io (”Dig”, ”Du”, ”Din” och ”Dina”).
Vi upplåter genom dessa användarvillkor en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt till Dig att använda Tjänsten, Tjänsten tillhandahålls till Dig först då dessa användarvillkor accepterats.
Univid är en digital video-streaming plattform för studenter. Huvudsyftet är att erbjuda användarna ett virtuellt campus för att underlätta studierna, grundat i livesända föreläsningar och en videobank.
Definitioner
Användargenererat material:
Resurs/er: Studiematerial som läggs upp av användare på plattformen, exempelvis men inte uteslutande: bild, likes, text, video eller pdf.
Frågor: De frågor Användarna gjort i samband med föreläsningar, uppgifter och resurser.
Tjänsten
1. Profil
För att kunna använda plattformen måste Du fylla i viss information och skapa en profil. Du garanterar att informationen är sann och korrekt. De uppgifter du lämnar under registreringsprocessen sparas i en databas och behandlas i enlighet med Vår Personuppgiftspolicy.
Du är personligt ansvarig för att hålla din kombination av användarnamn och lösenord hemlig, att inte ge någon annan tillgång till din profil. Om du misstänker/vet att ett användarnamn och/eller lösenord har kommit i händerna på obehöriga, måste du informera Univid om detta samt omedelbart ändra ditt lösenord.
2. Användarbidrag Resurser
Du kan anteckna, ställa frågor och ladda upp filer, och på så sätt generera studiematerial, s.k. Resurs. Du har fullt ansvar för det material som du skapar i vår Tjänst. Vi sparar information om materialet Du genererar för att kunna ta bort det om det flaggas eller i samband med att du raderar ditt konto.
Om du laddar upp användargenererat material till plattformen:
 • A) Garanterar du att:
  • i. Du har rätt att ladda upp materialet till plattformen och erbjuda det till andra användare.
  • ii. Materialet inte, såvitt du vet, bryter mot någon lag eller god sed.
  • iii. Du är ensamt betalningsansvarig för betalning av licenser, skadestånd eller andra krav från tredje part i samband med Resursen.
 • B) Ger Du Oss automatiskt en gratis, obegränsad, världsomspännande, icke-exklusiv licens att publicera och reproducera studiematerialet på plattformen.
 • C) Ger Du Oss en oinskränkt rätt att modifiera och återanvända Dina uppladdade resurser, exempelvis, men ej begränsat till, läromedel eller marknadsföring.
Du har rätt att när som helst ta bort din profil och ditt användargenererade material.
Dina åtaganden: Du får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Tjänsten, eller på annan sätt använda Tjänsten i strid med de syften för vilka Tjänsten tillhandahålls, eller skicka, överföra, eller i Tjänsten lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri, eller bereda dig, eller försöka bereda dig, tillgång till Tjänsten, eller därtill relaterade system, på sätt som står i strid med dessa användarvillkor.
Du får inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Tjänsten eller något av det material som finns i Tjänsten, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Tjänsten, (iii) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra eller överlåta några rättigheter i Tjänsten, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten, till annan part. Du får inte orsaka eller tillåta tredje part att göra, eller försöka genomföra, sådana handlingar enligt ovan, med undantag för vad som är uttryckligen tillåtet enligt dessa användarvillkor.
Alla tvister, skadeståndskrav eller andra krav, i förhållande till användargenererat material, ska lösas mellan berörda parter utan inblandning av Univid.
3. Våra rättigheter
Vi har rätt att när som helst:
 • A) Ändra Tjänsten eller stänga plattformen.
 • B) Låsa Ditt användarkonto och/eller säga upp dessa användarvillkor till omedelbart upphörande om Du missbrukar Tjänsten eller till Tjänstens knutna tjänster. Vi förbehåller oss rätten att själva bedöma när Du missbrukat Ditt användarkonto.
 • C) Godtyckligt plocka bort användargenererat material, utan angivande av skäl härför.
Vi har även rätt att:
 1. konvertera användargenererat material till ett annat format eller infoga ett automatiskt genererat vattenmärke / logotyp av Univid.
 2. infoga annonser från tredje part i studiematerialet. Dessa annonser kommer att placeras i Studiematerialet med hjälp av en automatiserad process.
 3. ändra eller uppdatera information och korrigera fel, felaktigheter eller försummelser när som helst utan föregående meddelande.
4. Personuppgifter
Genom att Du registrerar Dig som användare av Tjänsten accepterar Du att Vi behandlar och lagrar Dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla Tjänsten, exempelvis för att hantera Dina resurser, och följa upp Dina supportärende. Du kan och bör läsa mer om exakt vilka personuppgifter Vi samlar in, hur Vi behandlar dem, vilka Vi kan komma att dela de med och varför i Vår Personuppgiftspolicy här: app.univid.io/privacy.
5. Underhåll
Vi ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla Tjänsten till Dig. Vi ska bistå Dig med generell support i enlighet med vad som anges på Vår hemsida eller i dessa användarvillkor. Vi ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att korrigera och hantera fel eller för att erbjuda en rimlig, alternativ lösning så snart som möjligt under vanliga arbetstider. Du ska bistå med sådan åtkomst, information och support som Vi rimligen kan behöva i processen att korrigera och hantera fel. Denna paragraf utgör Dina enda rättigheter till avhjälpande av del enligt dessa användarvillkor.
Vi kommer vid vissa tillfällen och för en begränsad tidsperiod utföra underhåll av Tjänsten under vilka Tjänsten, inklusive servrar och motsvarande teknisk utrustning inte kommer vara tillgänglig för Användarna, dvs dig.
Det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig p.g.a. omständigheter utanför Vår kontroll, för vilka Vi inte ansvarar för.
6. Användarbegränsning
Vi ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster eller information som tillhandahålls av användarna eller tredje part.
7. Ändring av användarvillkor
Eftersom Vi ständigt arbetar med förbättringar av Tjänsten förbehåller Vi oss rätt att närsomhelst ändra i dem. Det är Ditt ansvar att vara uppdaterad från tid till annan kring de gällande villkoren. Vid ändringar som är av väsentlig betydelse för Dig kommer Vi innan ändringar börjar gälla informera om dessa, antingen genom e-post eller nästa gång Du använder Tjänsten.
8. Tvister
Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Eventuella tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras vid allmän domstol där Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.
Kontaktuppgifter
Univid AB
c/o Erik Skogetun
Körsbärsvägen 4A
114 23 Stockholm