Dataskyddspolicy
 1. Generellt
 2. 1.1
  Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Företaget, organisationsnummer 559223-0865, (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.
  1.2
  Företaget tillhandahåller en digital video-streaming plattform för studenter (”Tjänsten”). Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer Företaget att behandla personuppgifter. Företaget är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Företaget utför.
  1.3
  Företaget kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna dataskyddspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.
  1.4
  Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på Företagets webbplats app.univid.io/privacy.
 3. Insamling av personuppgifter
 4. 2.1
  Företaget behandlar följande personuppgifter:
  (a)
  Personuppgifter hänförliga till din person (namn, efternamn, email)
  (b)
  Personuppgifter hänförliga till din aktivitet på hemsidan (frågor, kommentarer, anteckningar, likes, mm.)
  (c)
  Om en användare kontaktar Företaget via e-post, telefon, eller genom Tjänsten, samlar Företaget in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som kontaktar Företaget.
 5. Hur Företaget behandlar personuppgifter
 6. 3.1
  Företaget behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Företaget behandlar personuppgifter med intentionerna att förbättra kvaliteten på Tjänsten.
 7. Överföring av personuppgifter
 8. 4.1
  Företaget kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Företagets räkning, för att Företaget ska kunna tillhandahålla Tjänsten.
  4.2
  Företaget samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.
  4.3
  Företaget lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Företaget är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.
 9. Rättigheter för registrerade
 10. 5.1
  Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.
  5.2
  Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
  5.3
  Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
  5.4
  Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
 11. Säkerhet
 12. 6.1
  Säkerhet är viktigt för Företaget, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Företaget behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.
 13. Ändringar i denna dataskyddspolicy
 14. 7.1
  Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.
  7.2
  Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.
 15. Kontakt
 16. 8.1
  För ytterligare information om Företagets personuppgiftshantering eller om du har frågor, är denne välkommen att kontakta Företaget på:
  Kontaktuppgifter
  Univid AB
  c/o Erik Skogetun
  Körsbärsvägen 4A
  114 23 Stockholm
  8.2
  Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.
 17. Ikraftträdandedatum
 18. Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2019-10-25 tills den ersätts av en uppdaterad version.